Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo Công ty:

  1. Ông Dương Doanh – Tổng Giám Đốc – CEO
  2. Ông Nguyễn Kim Cương –  CT HĐQT
  3. Ông Hoàng Đình Việt – Thành viên HĐQT.