Sơ đồ tổ chức

Ban lãnh đạo Công ty:

  1. Ông Nguyễn Vạn Xuân – Chủ tịch HĐQT
  2. Ông Dương Doanh – P. Chủ tịch HĐQT
  3. Ông Nguyễn Đình Hiền – Tổng Giám Đốc.